Албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаллаа.

DSCN7593.jpg
Уул уурхайн аврах ангийн захирагчийн баталсан удирдамжийн дагуу 2020 оны 01 сарын 24 өдөр “Яаралтай цуглар” дохиогоор ажиллаж хүн нэг бүрийн хээрийн үүргэвч, тусгай ажиллагааны хувцас хэрэгсэл, амьсгалын бие даасан төхөөрөмж, болон шуурхай албаны автомашин, бүлгийн аврах ажиллагааны багаж хэрэгслүүдэд үзлэг шалгалт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах хугацаатай үүрэг даалгавар өгч албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаж ажиллаа.
scroll to top